Szkolenia ADR

dla pracowników firm


Kurs ADRKierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne powinni posiadać zaświadczenie wydane przez właściwą władzę lub jednostkę upoważnioną przez tę władzę, stwierdzające, że przeszli oni szkolenie kursowe i zdali egzamin w zakresie wymagań, które powinny być spełnione podczas przewozu towarów niebezpiecznych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne weszło w życie 4 października 2005 roku. Rozporządzenie zawiera wymagania określone w umowie ADR oraz konieczność odpowiedniego przygotowania kierowców do przeciwdziałania zagrożeniom związanym z przewozem towarów niebezpiecznych. Zostało ono wydane na podstawie art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671, z późn. zm.).

Rozporządzenie określa:
1. szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia kursów dokształcających;
2. wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru;
3. rodzaje i zakres kursów dokształcających oraz ich ramowy program;
4. warunki przeprowadzania kursów dokształcających oraz minimalny czas ich trwania;
5. szczegółowe warunki, zakres i formę egzaminu;
6. wzór zaświadczenia ADR.Kursy dokształcające początkowe


Kursy dokształcające doskonalące


Terminy szkoleń